Voetbal een feest!

'Voetbal een feest!' is door de jaren heen geen holle slogan gebleken. Integendeel! Meer supporters vinden weer de weg naar het stadion, vooral vrouwen en kinderen.

De voetbalsport krijgt ook weer een positiever imago. Niet alleen door de maatregelen en sancties op basis van de voetbalwet, maar zeker ook omdat de clubs meer en meer oog hebben voor wat er rond hun stadion gebeurt. Zij zetten dan ook verschillende sociale acties op het touw die zowel de supporters, de buurtbewoners als kansengroepen zoals allochtone jongeren en personen met een handicap ten goede komen.

Het strenge verbaliserings- en sanctioneringsbeleid heeft het comfort van de goedmenende supporters een stuk verhoogd. Ook supporters met een handicap zijn daarbij niet vergeten, want als er aanpassingen aan de infrastructuur van het stadion gebeuren of als er plannen zijn voor een gloednieuw stadion is er aandacht voor de toegankelijkheid en het comfort voor personen met een handicap.

Het kan nog veel beter

Nog altijd zijn er stadionbezoekers die de bedoeling hebben om het feest voor echte supporters te vergallen. Zij moeten beseffen dat zij door hun gedrag andere supporters weghouden van de voetbalstadions. Ook kunnen ze hun eigen club, onze nationale ploeg of de KBVB schade berokkenen. De onruststokers zelf riskeren een geldboete en een stadionverbod.

Daarnaast zijn deze 'supporters' verantwoordelijk voor een ganse serie veiligheidsmaatregelen die nog altijd noodzakelijkerwijs moeten worden genomen. De combiregeling is er daar een van. En hoewel de maatschappelijke lasten op het gebied van voetbalveiligheid elk seizoen dalen, kosten deze malafide supporters de clubs en de overheid nog steeds handenvol geld. Centen die beter geïnvesteerd kunnen worden in sociale projecten of infrastructuurwerkzaamheden.

Positief supporteren

Slechte sportieve prestaties van je favoriete team of bepaalde scheidsrechterlijke beslissingen kunnen niet als vrijgeleide dienen voor allerlei ordeverstorend gedrag. Ook racisme, xenofobie en discriminerende uitlatingen kunnen helemaal niet in een stadion!

Zich negatief uitlaten tegen de supporters van de tegenpartij, bijvoorbeeld omdat zij tot een andere taalgemeenschap behoren, draagt niet bij tot een goede sfeer in het stadion en kan dus bestraft worden. De boodschap is dus eenvoudig: moedig je eigen ploeg positief aan!

Geen racistische of kwetsende spreekkoren

De tolerantiegrens voor spreekkoren in en rond het stadion wordt overschreden als de gezangen aanzet geven tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon, groep of gemeenschap. Ras, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, handicap of gezondheidstoestand zijn een aantal redenen die aan de basis kunnen liggen van deze ongewenste uitlatingen.

De toeschouwers mogen in het stadion ook geen vlaggen, spandoeken, symbolen en tekeningen binnen brengen met een kwetsende, provocerende, racistische of antisemitische boodschap. Ook alle associaties met de (neo)nazi-ideologie zijn verboden in het stadion.

Supporters die dit wensen, mogen personen die zich kwetsend, racistisch of discriminerend uitlaten, altijd aanspreken over hun slechte gedrag. Als je de confrontatie liever niet rechtstreeks aangaat, kan je de stewards of aanwezige politiediensten tijdens de wedstrijd of op een later tijdstip inlichten over de feiten.

Geldboetes en stadionverboden

Om de hardleerse supporters wat te helpen om van ons geliefkoosde voetbal voor altijd en voor iedereen een feest te maken, hebben we een aantal niet-getolereerde handelingen op een rijtje gezet. Als je toch volhardt in de boosheid, dan weet je meteen welke boete je mag verwachten, deze varieert van 250 tot 5000 euro en/of een administratief stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar.

 • Gooien met voorwerpen in het stadion of in de veiligheidsperimeter rond het stadion.
 • Een perimeterverbod of stadionverbod overtreden.
  ⇒ Minimumsanctie van 1000 euro en een nieuw stadionverbod van minimaal 1 jaar wat betreft het niet-respecteren van het stadionverbod. Als ook dit niet gerespecteerd wordt, volgt een mogelijke aanmeldingsplicht bij de politie, eventueel in combinatie met nog een geldboete en/of een gevangenisstraf.
 • Materiële hulp leveren aan iemand om zijn stadionverbod te overtreden.
 • Het stadion onrechtmatig betreden (bijvoorbeeld wanneer de toegang werd ontzegd door een steward).
 • Richtlijnen of bevelen van de veiligheidsverantwoordelijke, de stewards of de politie- en hulpdiensten niet opvolgen in het stadion of de veiligheidsperimeter.
 • Bengaals vuur of andere pyrotechnische voorwerpen bezitten of gebruiken.
  ⇒ Minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar bij het ontsteken van Bengaals vuur.
 • Omheiningen, muren of scheidingsmiddelen van supporters beklimmen.
 • Het speelveld of de omringende zone betreden.
  ⇒ Minimumsanctie van 1000 euro en een stadionverbod van minstens 2 jaar.
 • Zich bevinden in een ander vak dan waarvoor men een ticket heeft.
 • Zich in het stadion bevinden zonder ticket of met een ongeldig ticket.
 • Alleen of in groep aanzetten tot haat en woede in het stadion of in de perimeter.
 • Aanzetten tot of uitdelen van slagen en verwondingen.
  ⇒ Minimumsanctie van 500 euro en een stadionverbod van minstens 1 jaar als de daden in het stadion gepleegd worden tegen een steward, veiligheidsverantwoordelijke of lid van de hulpdiensten.
 • In groep aanzetten tot haat en woede of slagen en verwondingen op het ganse Belgische grondgebied van 24 uur voor tot 24 uur na de wedstrijd (bijvoorbeeld op een parkeerterrein langs autosnelweg).

Bovendien is het zo dat wanneer je een ticket koopt, je akkoord gaat met het Reglement van Inwendige Orde van de organiserende club. Bij elke club kan men dat RIO lezen aan de ingang van het stadion.

Tot slot willen we nog eens benadrukken dat positief supporteren de boodschap is! Aan elke supporter vragen we dan ook om voetbalevenementen bij te wonen in een geest van respect, tolerantie, sportiviteit en fair play. Dit verwachten we niet alleen van de supporters, maar ook van de spelers, de clubs en de scheidsrechters.

 

Meer informatie?

De stewards kunnen in het stadion allerhande vragen aangaande de veiligheid en nog veel meer beantwoorden. Ook de veiligheidsverantwoordelijke van de club en de dossierbeheerders voetbal en spotters bij de lokale politie antwoorden graag op alle vragen.