Financiële info

De overheid heeft een aantal specifieke regels opgesteld voor sportclubs. Zo worden cafetaria’s vrijgesteld van btw. Sportbeoefenaars hebben dan weer een eigen fiscaal statuut.

 

Cafetaria’s uitgebaat door sportclubs genieten van een vrijstelling van btw. Er zijn wel een aantal bepalingen die moeten worden nageleefd.  

De beroepsinkomsten van bezoldigde sportbeoefenaars vallen onder een aangepast fiscaal statuut. Dit statuut, ingevoerd op 1 januari 2008, voorziet enerzijds in gunstige aanslagvoeten voor bepaalde categorieën van sportbeoefenaars en anderzijds in een gedeeltelijke vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de schuldenaars van de bezoldigingen.

Het ministerie van Financiën heeft de presentatie "Sport- en de Fiscaal-Sociale Spelregels" opgesteld. Die geeft een eenvoudige weergave van de geldende regels.

Clubs die spelers ter beschikking stellen, kunnen volgens de FIFA-regels deelnemen aan de opbrengsten van een Europees Kampioenschap.

 

De Financiële dienst wil de clubs ook nog even attent maken op volgende reglementsbepalingen:

 • Terugbetalingen van de dienst Ongevallen worden gecrediteerd op de rekening van de club, alleen scheidsrechters en leden van Bondsinstanties ontvangen de tegemoetkoming rechtstreeks. Alle andere verzekerden worden uitbetaald via hun club. Het bedrag wordt dus geboekt op de rekening van de club, en niet van het lid in kwestie! (art. 2126)
   
 • Een club die ontslag wil nemen uit de KBVB moet dat via e-Kickoff of aangetekende brief aan de KBVB laten weten. Het volstaat niet om je niet meer in te schrijven voor het nieuwe kampioenschap, want dan blijven de facturen wel komen! (art. 321)
   
 • Clubs uit provinciale reeksen krijgen hun boetes voor competitiegerichte zaken zoals forfaits en gele kaarten via hun Provinciale Comité en niet via de Algemene Thesaurie van de KBVB. De Financiële dienst in Brussel verrekent wel de bedragen voor aansluitingen en het beheer van de club.
   
 • Mededelingen over boetes en achterstallige betalingen gebeuren via Sportleven.
   
 • De bedragen voor de contractvergoedingen, opleidingsvergoedingen in de Franse of Duitstalige gemeenschap en de individuele Bondsbijdrage die in het Bondsreglement vermeld zijn, worden aangepast aan de geldende index.