Commissies van de KBVB

Commissies
Arbitragecommissie voor de Amateur
Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar 
Bondsparket
Commissie van het Nationaal Steunfonds Futsal Departement
Commissie Veiligheid Medische commissie
Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal Nationale studiecommissie
Controlecommissie Onderzoekscommissie
Evocatiecommissie Pool van specialisten
Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal Provinciale Scheidsrechterscommissies (PSC)
Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal Referee Department
Kalendercommissies betaald voetbal  

 

Nationale studiecommissie

De Nationale studiecommissie is het wetgevende orgaan van de KBVB. Zij is belast met de bestudering en de eventuele goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen, alsook van alle punten die door het Uitvoerend Comité op de agenda geplaatst worden.

Samenstelling

De Nationale studiecommissie volgens artikel 202 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Evocatiecommissie

Deze commissie kan omschreven worden als het Hof van Cassatie van de KBVB. Een partij die de mening toegedaan is dat er procedurefouten zijn opgetreden tijdens de behandeling van haar klacht, kan een evocatieverzoek indienen. De commissie zal dan onderzoeken of bv. het reglement correct werd geïnterpreteerd of bv. de rechten van verdediging niet werden geschonden, zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak.

Samenstelling

De Evocatiecommissie volgens volgens artikel 241 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie vervult de haar toegekende onderzoeksopdrachten over competitievervalsing en doping. Het Uitvoerend Comité kan deze commissie ook met andere onderzoekstaken gelasten.

Samenstelling

De Onderzoekscommissie volgens artikel 243 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Controlecommissie

De Controlecommissie beslist op basis van de haar aangereikte dossiers over inbreuken over:

 • Competitievervalsing in het Amateurvoetbal
 • Dopingpraktijken
 • Verstoring van de competities
 • Overdracht van patrimonium

Samenstelling

De Controlecommissie volgens artikel 244 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal

Deze commissie behandelt klachten van spelers wegens niet-betaling van salaris, vergoedingen en onkosten ten aanzien van clubs van derde nationale afdeling of lager.

Indien het gaat om spelers met een overeenkomst betaalde sportbeoefenaar, dient er binnen de commissie een arbitragecollege opgericht te worden dat de zaak kan behandelen.Om deze procedure op te starten, dienen beide partijen, op vrijwillige basis, een arbitrageovereenkomst te ondertekenen en een arbiter aan te stellen.

Samenstelling

De geschillencommissie voor het Amateurvoetbal volgens artikel 245 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Commissie Nationaal Steunfonds

Deze commissie bestudeert problemen in verband met het Nationaal Steunfonds. Daarnaast controleert ze ook de naleving van het reglement van het NSF. Ze kan ook enkele beslissingen in eerste aanleg nemen.

Samenstelling

De commissie Nationaal Steunfonds volgens artikel 247 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Medische commissie

Deze commissie is logischerwijze belast met de coördinatie en controle van de medische activiteiten in de Bond. Zo stelt ze maatregelen voor om de fysieke integriteit en gezondheidstoestand van voetballers te verbeteren. Daarnaast neemt deze commissie ook de medische dienst waar tijdens de trainingen en wedstrijden van de nationale ploegen.

Samenstelling

De Medische commissie volgens artikel 250 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Commissie Veiligheid

De commissie Veiligheid onderzoekt problemen, onregelmatigheden en nalatigheden op het vlak van veiligheid, zowel bij de clubs als bij de KBVB zelf. Ze coördineert en adviseert ook over de wettelijke reglementering van de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

Samenstelling

De commissie Veiligheid volgens artikel 253 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Referee Department

Het Referee Department is belast met de aanduiding van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters voor de competitiewedstrijden in de nationale afdelingen en in de Beker van België. Ze maakt ook de classificatie van de scheidsrechters in de hogere afdelingen en kan disciplinaire en administratieve maatregelen treffen tegen scheidsrechters.

Het Referee Department geeft les aan leden en leden-opleiders van de PSC’s en neemt examens af van nationale scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Daarnaast organiseert ze ook allerlei activiteiten voor scheidsrechters. Het Referee Department verduidelijkt ook de interpretatie van de spelregels.

Tot slot kan het Referee Department ook in eerste aanleg oordelen over een aantal klachten inzake arbitrage. Ze oordeelt in hoger beroep over beslissingen in eerste aanleg van de Provinciale Scheidsrechterscommissies.

Samenstelling

Het Referee Department volgens artikel 256 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Provinciale Scheidsrechterscommissies (PSC)

De negen provinciale scheidsrechterscommissies zijn de provinciale equivalenten van het Departement . Ze zijn bevoegd in de lagere afdelingen. De PSC’s staan dus in voor het beheer van de provinciale arbitrage.

Samenstelling

De PSC volgens artikel 257 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Kalendercommissies betaald voetbal

De Kalendercommissies betaald voetbal is opgesplitst in:

 1. De Kalendercommissie voor Hoger Beroep

De Kalendercommissie voor Hoger Beroep neemt beslissingen in verband met een verhaal ingediend door clubs van 1ste of 2de nationale afdeling die zich benadeeld voelen door een beslissing van respectievelijk de Kalendermanager 1ste Nationale Afdeling, of de Kalendercommissie voor 2de Nationale Afdeling.

 1. Kalendercommissie voor tweede nationale

Deze commissie maakt en beheert de kalender van tweede nationale (eerste ploegen en reserven). Ze verzekert ook de coördinatie met de Kalendercommissie van het Sportcomité voor het Amateurvoetbal.

Samenstelling

De Kalendercommissies betaald voetbal volgens artikels 260 en 261 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar

De Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar volgens artikel 250 van het Bondsreglement

Samenstelling

 

Naar boven ↑
 

Arbitragecommissie voor de Amateur

De Arbitragecommissie voor de Amateur volgens artikel 251 van het Bondsreglement

Samenstelling

 

Naar boven ↑
 

 

Licentiecommissie

De Licentiecommissie beslist over de toekenning van de licenties voor eerste en tweede nationale, alsook over de Europese licenties. Daarnaast ziet ze toe op de naleving van de voorwaarden die opgelegd werden bij de toekenning van de licentie.

Samenstelling

De Licentiecommissie volgens artikel 264 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal

De Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal behandelt zaken in verband met:

 • een club van het Betaald Voetbal;
 • een speler, trainer, afgevaardigde of begeleider van eerste ploegen, beloften of reserven van clubs van het Betaald Voetbal, of een andere toegewezen niet-spelende aangeslotene aan een club van het Betaald Voetbal;
 • een club, speler, trainer, afgevaardigde of begeleider in de eindronde van 3de Nationale (Art. 1538)

Samenstelling

De Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal volgens artikel 266 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal oordeelt in hoger beroep over de beslissingen in eerste aanleg genomen door de gewone kamers van de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal en over de gevallen waarin de leden van de Geschillencommissie voor het Betaald voetbal betrokken zijn.

Samenstelling

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Betaald Voetbal volgens artikel 267 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Licentiecommissie futsal

De Licentiecommissie futsal beslist over de toekenning van de licenties voor eerste, tweede en derde nationale.

Samenstelling

De Licentiecommissie futsal volgens artikel F264 van het Bondsreglement futsal

Naar boven ↑

Licentiecommissie voor hoger beroep futsal

De Licentiecommissie voor hoger beroep oordeelt in hoger beroep over de beslissingen in eerste aanleg genomen door de Licentiecommissie futsal.

Samenstelling

De Licentiecommissie voor hoger beroep futsal volgens artikel F265 van het Bondsreglement futsal

Naar boven ↑

Futsal Departement

Het Futsal Department is bevoegd voor

- het organiseren van de nationale Futsal kampioenschappen, bekerwerdstrijden en vriendschappelijke wedstrijden.

- is bevoegd voor het toezicht op de naleving van de competitievoorwaarden in de nationale competitive

- fungeert als kalendercommissie voor het nationale futsal en beheert de kalender van alle nationale afdelingen futsal.

- is belast met en bevoegd voor alle materies Futsal en in alle dossiers Futsal welke niet uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van een ander orgaan behoren.

- verzorgt de promotie van het futsal en het aantrekken van nieuwe clubs en entiteiten.  

Samenstelling:

 • Voorzitter : Jean-Pierre Notelteirs
 • Directeur Competitions : Thibault De Gendt
 • Sportief Beleid : Bob Browaeys
 • Secretaris : Stijn De Bosscher

Het Futsal Department volgens artikel 286 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Bondsparket

Het Bondsparket is gelast, zowel in de koepelorganisatie als in de beide vleugels, met het onderzoek inzake:

- competitievervalsing;

- dopingpraktijken: voor de zaken die onder de bevoegdheid van de Controlecommissie vallen (Art. 2004);

- verstoring van de competities;

- overdracht van patrimonium.

Voor de disciplinaire zaken die onder de bevoegdheid van het Sportcomité voor het voetbal en het futsal vallen, is het Bondsparket gemachtigd ambtshalve een federale actie uit te oefenen, uitgenomen indien het zelf partij is.

Wat betreft het Betaald Voetbal, is het Bondsparket bevoegd om een minnelijke schikking voor te stellen.

Wat betreft de disciplinaire zaken die op nationaal vlak aan het Sportcomité voor het voetbal en het futsal werden voorgelegd, vervalsing van de competitie, doping, verstoring van de competities of overdracht van patrimonium, heeft het Bondsparket het recht beroep aan te tekenen tegen de in eerste aanleg genomen beslissing en het recht om een evocatieverzoek in te dienen.

Het Bondsparket kan beroep aantekenen tegen een beslissing van de Licentiecommissie of verhaal indienen bij de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport tegen een beslissing van de Licentiecommissie voor Hoger Beroep (zie Art. 416).

Het Uitvoerend Comité kan het Bondsparket zijn bevoegdheden doen uitoefenen betreffende de disciplinaire zaken die op nationaal vlak aan het Sportcomité en het Sportcomité Futsal worden voorgelegd, vervalsing van de competitie, doping, verstoring van de competities of overdracht van patrimonium

Samenstelling

De Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal volgens artikel 254 van het Bondsreglement

Naar boven ↑

Pool van specialisten

Onder specialisten wordt verstaan: accountants, geneesheren, juristen en verzekeraars.

Specialisten uit de Pool worden, daar waar het reglement het voorschrijft, ingezet in de betrokken instanties als aanvulling
van deze.

Specialisten uit de Pool mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, ingezet worden als vervanger van verhinderde leden
specialisten van gemeenschappelijke of specifiek voor het amateurvoetbal bedoelde bondsinstanties.

Samenstelling

De pool van Specialisten volgens artikel 254 van het Bondsreglement

Naar boven ↑